Mga Kudak Parti Ta Pagsalyo Ta Biblia Naan Ta Isla Na Cuyo

Byai na Munta ta Isla na Cuyo

 

Translation Awareness Seminar naan ta Isla na Cuyo

 

Translation Principles Seminar naan ta Isla na Cuyo

 

Drafts ta Daan na Kasugtanan para ta Cuyonon na Biblia

 

Sabor na siddanan na naan ta Isla na Cuyo