Mga Kudak ta mga Kagayanen daw Iran na Dayad na mga Lugar

     

Mga Dayad Lagen naan Cagayancillo

 

gif

 

 

cam

Pantalan ta Cagayancillo

 

cam