Mga Kudak ta mga Kagayanen daw Iran na Dayad na mga Lugar

     

Mga Dayad Lagen naan Cagayancillo

gif

 

cam

Pantalan ta Cagayancillo

cam